மூட்டைப் பூச்சிகளால் அவதிப் படுகிறீர்களா?

      Are you BUGGED that you have become a victim to blood-sucking pests?

You have come to the right place. We can 100% eradicate bed-bugs. 

இழந்த தூக்கத்தையும் நிம்மதியையும் திரும்பிப் 

பெற இதுவே சரியான முகவரி 

நவீன முறையில் உத்திரவாதத்துடன் மூட்டைப்பூச்சிகளைக் களைய உடனே அணுகவும் 
Our treatment is guaranteed to achieve 100% success every time, anywhere
        Chennai                                              Southern Tamil Nadu
     M.Sathyen                            S.Vishwanathan 
 994 101 4943               98421 45680
                                                        Coimbatore                                                     
Kumar  
98421 23680 
 
                   info@aquafumigation.com                                       

கட்டில் - படுக்கைகளிலும் சொகுசுப் பேருந்து இருக்கைகளிலும் மூட்டைப்பூச்சிகளைக் கொல்ல நம்பகமான ஒரே ஸ்தாபனம்

Oldest and Most Reputed Establishment - Since 1976


Ideal Treatment for 

               

           Homes                                      Hotels           Hostels                                           Hospitals  

  
Luxury Buses